Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Semmelrock

Hasznos információk Karbantartás, ápolás, állagmegóvás és tisztítás Felületei optimális használhatóságának és szépségének megóvása érdekében ügyeljen a következőkre. Karbantartás általános alapelvei (e-UT 08.02.32 Útügyi Műszaki Előírás) Az eredeti állapot megőrzésére vonatkozó kötelezettség körébe a karbantartás is beletartozik. A karbantartás adott tárgy funkciójá- nak betöltésére alkalmas állapotának megőrzését jelenti, amibe az ezzel összefüggő kisebb építészeti munkák is beletartoznak. A kezdődő károsodások időben történő felismerése érdekében legalább évente egyszer szemrevételezést kell végezni. A károsodá- sokat és azok lehetséges okait azonnal meg kell szüntetni. A kötőanyag nélkül fugázott felületeket a fugázó anyag eltávolítása, illet- ve fellazítása nélkül kell tisztítani. A tágulási zónákat és a bennük használt kötőanyagokat rendszeresen (évente többször, a hőin- gás mértékétől függően) ellenőrizni kell, a szükséges karbantartási munkákat el kell végezni. Az első pár évben a fugázó anyag még nem köt meg, ezért elhasználódhat. A szemmel láthatóan hiányzó fugázó anyagot a felület stabilitásának biztosítása érdekében haladéktalanul pótolni kell. A fugázásokat legkésőbb egy év elteltével mindenütt fel kell tölteni. Tavasszal Azt javasoljuk, hogy valamennyi Semmelrock térkövet és lapot legalább évente egyszer, kimondottan a termékekhez kifejlesztett tisztító- és ápolószerekkel, lehetőleg a telet követően tisztítsa meg. Fontos: a fugák ápolásáról se feledkezzen meg! Mindig ügyeljen arra, hogy a fugázáshoz elegendő mennyiségű anyag kerüljön fel- használásra! Mészkivirágzás A betontermékeken képződő világos foltok vagy szürke fátyolsze- rű képződmények az ún. mészkivirágzások. Ez műszakilag elke- rülhetetlen, természetes folyamat, mivel a kivirágzást okozó vegyületeket, a beton alapanyagai tartalmazhatják, valamint az ágyazatból, a talajból vagy a légkörből is bekerülhetnek a beton- ba. Ezek a kivirágzások használattól és időjárástól függően, a lerakást követően 1-2 éven belül eltűnnek. Ez tehát csak átmeneti jelenség és nem jelent valódi fakulást. A kivirágzás a termék jellemzőit és használati értékét nem befo- lyásolja, ezért nem minősül minőségi hibának. A kivirágzás mér- tékének csökkentése és megakadályozása céljából fontos, a ter- vezésre, kivitelezésre és beépítésre vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások (e-UT 06.03.42) betartása, különös tekintettel odafi- gyelve az ágyazó és fugázó anyagok minőségére, valamint a lejtések és vízelvezetések szakszerű kialakítására. Az ágyazóho- mok vízben kioldható anyagokat nem tartalmazhat, mészkőzúza- lékot használni nem szabad. Kerítés hidrofobizált anyagból Kerítés hidrofobizálás nélkül Amennyiben a kivirágzás a felület optikai hatását rontja, akkor egy speciális tisztítószerrel (pl: Mész-és cementfátyol tisztító) a felületet meg lehet tisztítani. A Semmelrock termékek minőségét a kivirágzás nem befolyásolja, ezért ezeket az eseteket nem tud- juk reklamációs okként elfogadni. Termékeink jelentős része hid- rofobizált, ezáltal a kivirágzás veszélyének lehetőségét a minimá- lis szintre csökkentettük. Általános állagmegóvási tanácsok ˛ A burkolat első alkalommal, elkészítése után leghamarabb 2-3 hónap elteltével tisztítható. ˛ Javasoljuk, hogy évente végezzen szemrevételezést, hogy a kezdődő károsodásokat idejében felismerje. ˛ A kötőanyag nélküli fugákat úgy tisztítsa, hogy eközben ne távolítsa el, ne lazítsa fel, illetve ne szívja ki a fugázó anyagot. ˛ A nagynyomású mosókkal végzett helytelen és túl gyakori tisztítás károsíthatja a beton burkolólapok felszínét. ˛ Erős szennyeződések esetén nedves tisztítást, valamint saját, kifejezetten termékeinkhez kifejlesztett tisztító- és ápolósze- reink használatát javasoljuk (lásd a 152-153. oldalon). ˛ Erősen szennyezett felületek esetén a tisztítási folyamatot egymás után többször meg lehet ismételni, a tisztítószerek maradványait minden esetben vízzel el kell távolítani. ˛ A felületek károsodásának elkerülése érdekében minden szennyeződést a lehető leghamarabb el kell távolítani. (Károsodások következhetnek be pl. az avarból vagy vörös- borból kioldódó csersav által kiváltott kémiai folyamatok során. ˛ Az ép fugázás alapvető fontosságú a felület funkciójának és szépségének megőrzése szempontjából. Télen A beton felületeket az első évben hó-, vagy jégolvasztó sózással nem szabad takarítani, csak ha a betont impregnálással megvédték (Semmelrock Prémium Protect és Protect bevonatos termékek). Hótakarítás Mechanikus eszközökkel csak bizonyos fokú olvadás esetén taka- rítsa a havat, így elkerülhetőek a peremeknél bekövetkező mechanikai eredetű letöredezések, valamint az eszköz fém alkat- részeiről származó rozsdanyomok. Útszóró anyagok Az e-UT 08.02.31 sz. Útügyi Műszaki Előírásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően a beton termékek ellenállnak a fagy- nak és az olvasztó sónak. Ezért a sózást kizárólag olyan nátri- umklorid alapú útszóró anyagokkal végezze, amelyek egyértel- mű „beton termékekhez használható” jelöléssel vannak ellátva. Ne használjon szulfáttartalmú vagy szerves útszóró anyagokat, ezek ugyanis károsítják a termékeket. A csúszásmentesítés növe- lésére az olvasztószerek homokkal való keverése ajánlott. Az olvasztó anyagokat nem szabad durvára őrölve nagy szemnagy- ságban a felületre juttatni, hanem oldatban vagy kisebb szem- nagyságra őrölve. Az olvasztószereket lehetőleg a csapadék hullásának kezdetekor (vagy előtte) kell kiszórni olyan mennyiségben, amely az olvasz- táshoz feltétlenül szükséges. A kásás hó- és jégolvadékot mecha- nikai eszközökkel – gumi vágóélű hóekékkel, seprőgépekkel - kell eltávolítani, a vízlefolyás útját biztosítva. 167

Oldal áttekintő